โปรดตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งหลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว หากไม่ถูกบันทึกในระบบ ให้อัปเดตข้อมูลซ้ำอีกครั้ง

ยื่นข้อตกลงและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ยื่นข้อตกลง วันที่ 4-19 มกราคม 2567
รายงานผล วันที่ -
ยื่นข้อตกลง
และรายงาน
คณะกรรมการประเมิน
คณะกรรมการท่านที่ 1
ประเมิน วันที่ -
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
คณะกรรมการท่านที่ 2
ประเมิน วันที่ -
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
คณะกรรมการท่านที่ 3
ประเมิน วันที่ -
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน